Zasady i przepisy

Zasady i przepisy systemowe

 
 
Zasady, przepisy systemowe, skargi i odwołania
 
Przepisy dot. certyfikacji ROS Group oraz przepisy dotyczące innych usług są wymienione poniżej.
 
1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie w odniesieniu do certyfikacji realizowanej przez członka ROS Group.
 
Dla celów niniejszych przepisów "ROS" oznacza spółkę Registrar Company of Standards, a grupa ROS Group obejmuje wszystkie powiązane znaki i spółki takie, jak United Registrar of Systems (URS), Global Registrar, Inc (GRI), Registrar of Skilled Persons (ROSP), Registrar of Standards Inspection (ROSI), Global Risk Insurance.
 
"Logo" oznacza logo zatwierdzone przez ROS Group.
 
"Komisja odwoławcza" oznacza komisję niezależnej rady certyfikacyjnej ROS wybraną w celu rozpatrzenia odwołania. Grupa powołana w odniesieniu do każdego odwołania będzie składać się z przewodniczącego i przynajmniej dwóch członków niezależnej rady certyfikacyjnej, z których żaden nie będzie bezpośrednio związany z przedmiotem odwołania.
 
"Wnioskodawca" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub korporację, która wystąpiła z wnioskiem, ale jeszcze nie przyznano jej certyfikatu w zakresie wniosku, bez względu na to, czy chodzi o certyfikację, inspekcję, czy inną powiązaną usługę.
 
"Zarząd" oznacza zarząd powołany jako organ zarządzający grupy ROS Group.
 
"Norma lub system" oznacza normę lub system, o których certyfikację stara się klient (np. ISO 27001), i/lub usługi inspekcji lub powiązane usługi oferowane przez ROS Group.
 
"Certyfikat" oznacza certyfikat potwierdzający, że system zarządzania lub przeprowadzona inspekcja lub zrealizowane szkolenie lub inna usługa, na której opiera się wystawienie certyfikatu oferowanego przez organizację, została oceniona przez członka grupy ROS Group zgodnie z niniejszymi przepisami.
 
"Menedżer systemu" oznacza osobę, które jest obecnie wyznaczona przez radę nadzorczą za zgodą zarządu jako odpowiedzialna za obszar, za który zarząd ponosi odpowiedzialność. W zależności od systemu i/lub oferowanych usług może być wyznaczonych kilku menedżerów systemów. 
 
"Zarejestrowana organizacja" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub korporację, której przyznano certyfikat przez członka grupy ROS Group.
 
"Udokumentowany system zarządzania" oznacza komplet dokumentów/opisów/protokołów/standardowych procedur operacyjnych/instrukcji pracy albo inne wytycznych formalnych, służące do wprowadzenia systemu organizacji, który dostarcza konkretne procedury, zasoby i działania organizacji, które są istotne dla uzyskania zgodności z określoną normą, specyfikacją lub inaczej określonymi wymogami, a w stosownych przypadkach także procedury i działania odnoszące się do konkretnych kodeksów dobrych praktyk.
 
"Instrukcje/uwagi audytora" stanowią dokument utworzony przez ROS Group, w dziedzinie, przez pośrednika lub powiązane grupy interesu, przy udziale członka ROS Group lub bez jego udziału, który konkretyzuje wymogi normy/systemu/wymóg w odniesieniu do konkretnej branży przemysłu.
3. ROS Group jest najwyższą instancją, która może przyznawać certyfikaty i działa za pośrednictwem menedżera systemów, która może dla celów przeprowadzenia oceny według niniejszych przepisów od czasu do czasu delegować swoje funkcje, może mianować lub odwołać w sposób, jaki uzna za konieczny, z zastrzeżeniem takich warunków, które może od czasu do czasu nakładać rada wykonawcza. 
 
4. Wnioskodawca, który przekona menedżera systemu, że jest w stanie przestrzegać niniejszych przepisów oraz, że klient działa w dobrej wierze, i który złoży w stosunku do menedżera systemu takie zobowiązania, których ten może wymagać, będzie mieć wg warunków niniejszych przepisów prawo do certyfikatu, który jednak pozostanie własnością danego członka ROS Group. Oryginalne certyfikaty są zazwyczaj ważne od daty wydania i mają data ważności są (w przypadku certyfikacji systemów zarządzania okres ten wynosi zazwyczaj 36 miesięcy). Jeżeli organizacja nie zamierza odnawiać certyfikatu, musi o swoim zamiarze, że nie chce tego zrobić, poinformować menedżera systemu w formie pisemnej przynajmniej dwa miesiące przed upływem daty ważności certyfikatu. Prawo organizacji do używania certyfikatu jest niezbywalne bez jednoznacznej pisemnej zgody menedżera systemów.
5. Certyfikowana organizacja będzie: 
 
(I) Zawsze przestrzegać niniejszych przepisów. 
 
(II) Wykorzystywać właściwe logo zgodnie z warunkami zdefiniowanymi dla wykorzystywania marek i logo - są one zdefiniowane na niniejszej stronie internetowej, a także z uwzględnieniem usługi (usług) lub produktu (produktów), który jest/ które są przedmiotem certyfikatu, i wyłącznie z adresu podanego na certyfikacie (i ewentualnie w załączniku). 
 
(III) Utrzymywać i dokumentować system (jeśli dotyczy) zgodnie z odpowiednią normą i udostępni kopie każdej części udokumentowanego systemu na wniosek menedżera systemów w taki sposób, by były przechowywane przez właściwego członka ROS Group dla celów porównawczych. 
 
(IV) Poinformuje właściwego członka ROS Group o kwestiach, które zaistnieją i mogą mieć wpływ na to, by ich certyfikacja w dalszym ciągu spełniała wymogi normy (norm) zastosowane dla celów certyfikacji lub niniejszych przepisów certyfikacyjnych. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej niezwłocznie, jeżeli w systemie zaszły istotne zmiany (np. zmiany dotyczące statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własności; zmiany kluczowych pracowników szczebla kierowniczego; zmiany adresu kontaktowego i obszaru; zmiany w zakresie działań operacyjnych objętych certyfikatem/zarejestrowanym systemem zarządzania; a także istotne zmiany w systemie zarządzania i procesów). W przypadku zmian o mniejszym znaczeniu, należy je zgłosić przedstawicielowi ROS Group przy okazji następnej planowej wizyty oceniającej/kontrolnej. 
 
(V) Zaprzestanie wykorzystywania logo, które jest niedopuszczalne w odniesieniu do podanych przepisów oraz zaprzestanie stosowania wszelkich form deklaracji lub odniesień w stosunku do uprawnienia organizacji do posiadania certyfikatu, które mogłyby by mylące w opinii ROS Group.
 
(VI) Umożliwiać przedstawicielom właściwego członka ROS Group w normalnych godzinach pracy dostęp do pomieszczeń oraz miejsca pracy, w którym wykonywana jest praca, będąca przedmiotem certyfikatu, dla celów kontroli materiałów, procedur, procesów, metod badań, dokumentacji i systemów oraz stwierdzenia, czy wykonano procedurę w celu zakończenia ważności certyfikatu opisaną w punkcie (v), jeśli jest to konieczne. 
 
(VII) Wyznaczać do zatwierdzenia przez menedżera (menedżerów) systemu pełnomocnika zarządzania i jednego lub więcej przedstawicieli upoważnionych do działania w przypadku nieobecności głównego mianowanego pracownika (a w razie konieczności również zastępczych mianowanych pracowników), który będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie kwestie związane z wymogami certyfikacji zostały zgłoszone do właściwego członka grupy ROS Group, i który przy każdej wizycie przedstawiciela ROS Group podpisze oświadczenie w przypadku, jeśli będzie to wymagane w celu przeprowadzenia jakichkolwiek zmian w procedurach oraz innych informacji istotnych dla warunków, dzięki którym są posiadaczem certyfikatu, w tym reklamacji klienta. 
 
(VIII) Po upływie ważności certyfikatu (bez względu na przyczynę) przestanie wykorzystywać właściwe logo i wszelkie materiały reklamowe zawierające logo lub jakiekolwiek odniesienie do logo. Ponadto wszelkie inne materiały lub dokumentów w posiadaniu organizacji, które mają odniesienie do certyfikatu, zostaną zmodyfikowane w taki sposób, aby został on skasowany, jeżeli będzie tego wymagać niezależna rada certyfikacyjna. 
 
(ix) W przypadku gdy produkt lub usługa świadczona przez URS, stanie się przedmiotem sporu sądowego, odnoszącego się do nieprawidłowego funkcjonowania danego produktu lub usługi, która jest certyfikowana  / zatwierdzona przez URS, obowiązkiem klienta jest niezwłoczne poinformowanie URS o tym zdarzeniu. URS jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które może wymagać wizyty specjalnej u klienta, co do której URS jest uprawnione pobrać opłatę zgodną z cennikiem. URS w takiej sytuacji może pobrać opłatę za każdą dodatkową wizytę niezbędną do zamknięciem wszelkich działań naprawczych.
 
Każda decyzja podjęta przez URS będą udokumentowana i przekazana klientowi, a jakakolwiek decyzja uznaje się za ostateczną, zgodnie z pkt 11 poniżej.
 
6. Właściwy członek grupy ROS Group będzie uprawniony do naliczania opłat na poziomie, który będzie regularnie określany z uwzględnieniem jego kosztów dotyczących administracji systemów: Organizacja będzie płacić: 
 
(I) Stałą opłatę roczną lub inne wynagrodzenie za usługi w sposób uzgodniony w formie pisemnej, przewidzianą dla każdego certyfikatu (co w stosownych przypadkach obejmuje również koszty nadzoru), która jest z reguły niezwrotna. 
 
(II) Dodatkowe opłaty za ocenę, nadzór, ponowne wydanie certyfikatu lub potwierdzenie certyfikatu oraz administrację, uznawane regularnie przez radę za uczciwe i rozsądne. 
 
(III) Opłatę za ocenę końcową po upływie ważności, natomiast zostanie ustalone, czy tego rodzaju ocena będzie wymagana przez radę certyfikacyjną. 
 
(IV) (a) Wszelkie dalsze koszty poniesione przez członka grupy ROS Group na skutek nieprzestrzegania niniejszych przepisów przez certyfikowaną organizację.
 
(V) (b) Ponieważ do zasad grupy należy oferowanie konkurencyjnych opłat, klientom, którzy anulują wcześniej uzgodnione wizyty bez odpowiedniego wyprzedzenia (mniej niż 5 dni roboczych wcześniej), mogą zostać naliczone opłaty za anulowanie, pod warunkiem, że zarezerwowano już organizację podróży i zakwaterowanie tak, by zapewnić ekonomiczną podróż, w których audytor ma uczestniczyć, a więc opłaty na realnym poziomie. Sytuacja może się dodatkowo pogorszyć w przypadku, jeśli do zadań audytu zatrudniano audytorów jako podwykonawców.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, klienci z pewnością nie będą unikać tego rodzaju wniosków i w rozumieją powyższe zasady i mają świadomość, że każdą deklarację o anulowaniu należy złożyć na piśmie do lokalnego biura.
 
(VI) Ewentualne koszty podróży związane z działaniami certyfikacyjnymi.
 
(vi) Wszelkie opłaty mają termin płatności przed działaniem, którego dotyczą. Tj. opłata za złożenie wniosku przed kontrolą dokumentu, opłata za ocenę przed oceną oraz opłata za roczny nadzór przed wdrożeniem nadzoru, chyba że stosowana jest ciągła metoda płatności, np. zlecenie stałe lub właściwy członek ROS Group zatwierdził inne uzgodnienia. 
 
7. Członek grupy ROS Group: 
 
(I) Wyśle do zarejestrowanej organizacji przedstawiciela zgodnie z uzgodnionym programem nadzoru (lub wyznaczy ewaluatora, który oceni dokumenty i zapisy w wyznaczonym biurze ROS Group), o czym klient zostanie poinformowany (wizyty te odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w roku), w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są obowiązki nałożone przez przepisy certyfikacji. Należy pamiętać, że w przypadku pierwszego audytu nadzorczego wizyta nie może odbyć się później niż w ciągu 12 miesięcy od daty fazy drugiej audytu (OA1).
 
(II) Poinformuje zarejestrowaną organizację o wszelkich zmianach w obowiązujących wytycznych, normie lub zasadach/przepisach dotyczących certyfikacji i da organizacji odpowiednią ilość czasu, która w opinii niezależnej rady certyfikacyjnej będzie odpowiednia dla celu zmiany procesów i właściwych procedur w taki sposób, by spełniała zmienione wymogi.
 
 
(III) Nie będzie udzielać żadnych informacji dotyczących zarejestrowanej organizacji, które mają charakter poufny, oprócz informacji, które są publicznie dostępne.
(iv) Zarejestrowana organizacja poinformuje o skargach klientów dotyczących zgodności produktu, procedur lub usługi zarejestrowanej przez organizację.
 
8. Jeżeli zarejestrowana organizacja jest czasowo niezdolna do spełnienia wymagań niniejszego regulaminu, członek grupy ROS Group może wymagać, by zarejestrowana organizacja przestała używać logo i/lub wszelkich deklaracji, że jest zarejestrowaną organizacją, ze skutkiem natychmiastowym, do czasu stwierdzenia, że warunki certyfikacji zostały ponownie osiągnięte do czasu uzyskania wyniku jakiegokolwiek odwołania zgodnie z przepisem 12.
 
9. W przypadku, jeżeli zarejestrowana organizacja ISO/TS 16949 nie jest już abonentem ISO/TS 16949, musi w ciągu 20 dni roboczych poinformować menedżera systemów, po czym rejestracja zostanie cofnięta (ale nie w przypadku ISO 9000). Ponadto, te firmy, które przeszły audyt i zostały zarejestrowane zgodnie z ISO 14001, muszą zawiadomić właściwy organ lub organy regulacyjne (w tym właściwego członka grupy ROS Group) o wszelkich znanych naruszeniach przepisów/ustawodawstwa, dotyczących certyfikowanego systemu zrządzania środowiskowego. Podobnie te spółki, które przeszły audyt i zostały zarejestrowane w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa, muszą zawiadomić właściwy organ lub organy regulacyjne (w tym członka grupy ROS Group) o wszelkich znanych naruszeniach przepisów/ustawodawstwa, dotyczących certyfikowanego systemu.
 
10. Jeżeli zarejestrowana organizacja nie spełni tych przepisów, członek grupy ROS może, zgodnie z postanowieniami przepisu 12 i w zależności od tego, czego dotyczy: (i) Zawiesić lub cofnąć certyfikat lub zredukować jego zakres. (ii) Odmówić przyznania lub odnowienia certyfikatu lub rozszerzenia jego zakresu. Takie decyzje i ich uzasadnienie zostaną przekazane zarejestrowanej organizacji w formie pisemnej. Powody zawieszenia/cofnięcia obejmują: nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu; trwałe lub poważne naruszenia wymogów certyfikacji, w tym wymogu utrzymywania skuteczności certyfikowanego systemu zarządzania; brak możliwości realizacji audytu nadzorczego lub audytu re-certyfikacyjnego w żądanej częstotliwości; a także na żądanie klienta. Nierozwiązanie problemów prowadzących do zawieszenia lub podkreślonych w trakcie audytów/wizyt/reklamacji w uzgodnionym terminie (który nie przekroczy 6 miesięcy) lub niepłacenie opłat spowoduje cofnięcie lub ograniczenie zakresu certyfikacji.
 
11. Grupa ROS Group może, według własnego uznania i zgodnie z rozporządzeniem 12, cofnąć lub odmówić przyznania lub odnowienia certyfikatu, jeżeli zarejestrowana organizacja podlega przepisom prawa upadłościowego lub podejmie jakiekolwiek środki lub ugody z wierzycielami, albo wejdzie w stan likwidacji, dobrowolnie lub przymusowo (nie dotyczy to likwidacji w celu rekonstrukcji) lub wyznaczono jej zarządcę komisarycznego przedsiębiorstwa lub jest skazana za przestępstwo, które prowadzi do zdyskredytowania reputacji zarejestrowanej organizacji organizacji i dobrej wiary w nią jako przedsiębiorcę. Takie decyzje i ich uzasadnienie zostaną przekazane zarejestrowanej organizacji w formie pisemnej.
 
12. W przypadku, jeżeli zarejestrowana organizacja lub wnioskodawca chce odwołać się od jakiejkolwiek decyzji menedżera systemów ROS Group, niezależnej rady certyfikacyjnej według niniejszego regulaminu, uczyni to w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty przekazania oficjalnej informacji o takiej decyzji, w formie pisemnego oświadczenia do niezależnej rady certyfikacyjnej o zamiar odwołania się od danej decyzji.
Obrady komisji odwoławczej ustanowionej zgodnie z przepisami, odbędą się w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego oświadczenia, a osoba wnosząca odwołanie zostanie poinformowana co najmniej 7 dni kalendarzowych wcześniej, o czasie i miejscu obrad.
Osoba składająca odwołanie zostanie również poinformowana o składzie komisji odwoławczej w odniesieniu do poszczególnych kandydatów, i będzie mieć możliwość zgłoszenia zastrzeżeń w stosunku do któregokolwiek członka komisji. Takie zastrzeżenia muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej do menedżera systemu, a komisja odwoławcza zostanie należycie ponownie powołana, jeżeli zastrzeżenia zostaną potwierdzone.
Decyzja menedżera systemów będzie obowiązywać w czasie trwania wszystkich posiedzeń komisji odwoławczej. Podczas takich obrad osoba składająca odwołanie oraz menedżer systemów muszą mieć prawo do bycia wysłuchanym w zaufaniu. Decyzja większości komisji odwoławczej w formie ogłoszonej przez jej przewodniczącego będzie ostateczna.
 
13. Jeżeli klient chce złożyć skargę na usługi oferowane przez jakiegokolwiek członka grupy ROS Group, należy w pierwszej kolejności napisać do menedżera systemów do centrali właściwego członka grupy ROS Group. Adresy kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej spółki ROS pod adresem www.ros-group.com
Wszelkie skargi będą należycie rozpatrywane i weryfikowane, a osoba składająca skargę zostanie poinformowana o wszelkich środkach naprawczych, które zostaną uznane za niezbędne, w rozsądnym terminie. W przypadku, jeżeli środki zostaną uznane za niewystarczające, osoba składająca skargę powinna napisać do centrali, a korespondencja powinny być opisana jako przeznaczona do rąk niezależnej rady certyfikacyjnej (Independent Certification Board - ICB).
Po rewizji sprawy przez ICB, osoba składająca skargę zostanie ponownie poinformowana o wszelkich środkach, które zostaną uznane za niezbędne. Jeżeli powyższe środki wciąż nie będą uważane za zadowalające, osoba składająca skargę powinna zaadresować swoje wątpliwości do właściwego organu akredytacyjnego członka ROS Group (np. UKAS, SMMT (dla ISO/TS 16949), NABCB itd.). Odnośniki do jednostek akredytujących są dostępne na stronie internetowej członków ROS Group.
 
14. Niniejszy regulamin może podlegać regularnym zmianom przez ICB. Żadne z tych zmian nie mają wpływu na prawo każdej zarejestrowanej organizacji do korzystania z właściwego logo lub deklaracji, że jest zarejestrowana w ramach niniejszego regulaminu, chyba że lub do czasu, kiedy zostanie poinformowana o takich zmianach przez właściwego członka ROS Group, który poinformuje zarejestrowaną organizację o terminie, w którym będzie musiała zastosować się do nowych przepisów, który zazwyczaj nie jest krótszy niż sześć miesięcy, licząc od daty powiadomienia o zmianie.
 
15. Poniższe informacje będą dostępne do wglądu publicznego pod właściwymi adresami operacyjnymi członków grupy ROS, które zostaną opublikowane:
(I) wykaz zarejestrowanych organizacji,
(II) zawieszone i cofnięte certyfikacje,
(III) procedura rozpatrywania skarg i odwołań.
Do celów kontrolnych, aby możliwe było ustalenie, czy organizacja posiada ważny certyfikat, informacje na stronie internetowej Grupy ROS będą ogólnodostępne.
 
16. Wszelkie oświadczenia zgodnie z niniejszym regulaminem będą dokonywane w formie pisemnej i podpisane w imieniu strony, która je sporządziła, i mogą być dostarczone poprzez przekazanie lub przesłanie opłaconą przesyłką pocztową z potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, a w przypadku członka grupy ROS Group lub zarejestrowanej organizacji w ich aktualny adres (lub na adres siedziby spółki).
 
Wszelkie zawiadomienia doręczone w ten sposób przez pocztę będą uznane za doręczone (chyba że zostanie udowodnione inaczej) 48 godzin od momentu wysłania; a w celu potwierdzenia doręczenia wystarczy wykazać, że takie zawiadomienie zostało właściwie zaadresowane i wysłane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
 
17. Jako akredytowany rejestrator odpowiednie organy akredytujące zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania potwierdzonych przez świadków audytów naszych audytorów, osób oceniających lub inspektorów, należy więc mieć świadomość, że u zarejestrowanych klientów dla niektórych systemów lub norm może mieć miejsce przypadek, że audytorowi, osobie oceniającej lub inspektorowi będzie towarzyszyć audytor (audytorzy) z właściwego organu akredytacyjnego. Zarejestrowany klient jest zobowiązany do umożliwienia audytorowi (audytorom) organu akredytacyjnego przeprowadzenia potwierdzonego przez świadka audytu w miejscu pracy klienta
 
Ograniczenia odpowiedzialności
 
Ponieważ ROS Group posiada zakres ubezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań, które są pokryte w przypadku braku realizacji usługi, pokrycie zobowiązań opiera się na następujących warunkach, przyjętych przez grupę ROS Group (która obejmuje wszystkie marki ROS Group, przedstawione w ramach usług oferowanych na niniejszej stronie internetowej, a ograniczone do tych usług i biur, które są wymienione na wspomnianej stronie internetowej), przez klienta i odbiorcę.
 
Dalsze przyjęcie ograniczeń odpowiedzialności wynika z deklaracji złożonych na niniejszej stronie internetowej, w tym o wyłączeniu odpowiedzialności, zasad i przepisów, wykorzystywania marek i wszelkich warunków umownych.
 
Zakres ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej różni się w zależności od usługi i spółka ROS Group ogranicza swoją odpowiedzialność w oparciu o pewne zasady, które są honorowane przez naszych klientów w zależności od uzgodnionej usługi, jak następuje:
 
1. Każdy audytor, inspektor, osoba oceniająca grupy ROS Group (zarówno zatrudniona na czas nieokreślony, jak i działająca jako podwykonawca) w stosunku do klienta lub siedziby klienta lub klienta do w stosunku do klientów klienta grupy ROS Group lub w stosunku do dostawcy, posiada odpowiednie ubezpieczenie obejmujące wspomnianego audytora, inspektora lub osobę oceniającą grupy ROS Group.
 
2. W razie potrzeby transportu do odbiorcy, klienta lub odbiorcy czy dostawcy odbiorcy grupy ROS Group lub od niego, taki transport zapewnia audytor, inspektor lub osoba oceniająca grupy ROS Group (zarówno zatrudniona na czas nieokreślony, jak i działająca jako podwykonawca), a następnie odpowiedni zakres ubezpieczenie będzie pokrywany przez odbiorcę, klienta, lub odbiorcę czy dostawcę klienta grupy ROS Group.
 
3. W przypadku, jeżeli audytorzy, inspektorzy lub osoby oceniające odwiedzą klienta lub odbiorcę czy dostawcę klienta w celu wypełnienia swoich obowiązków, odbiorca musi zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej (ŚOO) i przed rozpoczęciem pracy zapewnić odpowiednie szkolenie i instrukcje. Ponadto odbiorca NIE MOŻE pozwolić, by audytor, inspektor, osoba oceniająca obsługiwali urządzenie bez wyraźnego nadzoru i instrukcji. 
 
4. Certyfikacja systemu - Ustalenie, co należy poprawić w porównaniu z normą, której audyt jest przeprowadzany, grupa ROS Group nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie wspomnianych środków naprawczych oraz ich wdrożenie. Decyzja o tym, co jest wymagane w celu naprawy ustaleń, leży wyłącznie w gestii odbiorcy lub klienta.
 
5. Certyfikacja osób - Podobnie jak w pozycji (4) powyżej, ale w niektórych przypadkach, a w szczególności w przypadku systemu FLAME, wydawane są zalecenia w celu naprawy ustaleń. Odbiorca zobowiązany jest do rozważenia takiego zalecenia, a jeśli odbiorca będzie mieć wątpliwości w odniesieniu do zaleceń, rekomendowany jest kontakt z centralą ROS i prośba o ich nadzór przed wprowadzeniem jakichkolwiek środków tego rodzaju.
 
6. Inspekcja - Podobnie jak w pozycji (5) powyżej, ale dodatkowo mogą tu istnieć konkretne wymogi wymienione w umowie, wraz z dalszymi wymogami w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
 
Zakres zobowiązań i ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej zależy od oferowanej marki/usługi. Szczegóły dotyczące zakresu i wysokości pokrycia ubezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z centralą grupą - zobacz zakładkę Oddziały na niniejszej stronie internetowej i wybierz opcję Globalne.
 
Klientom grupy ROS Group przypominamy, że w przypadku, jeżeli tego rodzaju ubezpieczenie jest istotne z punktu widzenia możliwości oferowania usługi z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności, prosimy o składanie zapytań do centrali, aby mieć pewność, że zakres ubezpieczenia jest odpowiedni
ТОВ "ЮНАЙТЕД РЕГІСТР ОФ СИСТЕМС УКРАЇНА"
вул. Водогінна 2, оф 221
79011, Львів

+38 067 364 52 00
+38 050 603 74 88
+38 032 244 48 80
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Lista cookies i możliwość ich wyłączenia jest dostępna w przeglądarce. Akceptuję, zamknij ostrzeżenie.