Dane i loga

Wstęp
 
Poniższe deklaracje wyjaśniają zasady spółki ROS Group dotyczące gromadzonych danych osobowych na temat Pana/i osoby lub Pana/i przedsiębiorstwa, np.: doradcy, organizacje z jednym właścicielem.
Od czasu do czasu zwrócimy się do Pana/i z prośbą o udostępnienie informacji na swój temat (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celu uzyskania lub korzystania z usługi na stronie internetowej lub innych usług powiązanych. Obejmuje to usługi dotyczące certyfikacji, inspekcji, akredytowanej jednostki certyfikującej, formalnych ofert cenowych, i wiele innych, których tu nie wymieniamy. Tego rodzaju udostępnione informacje osobowe będą zawsze traktowane jako poufne i będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi zasadami, obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.
 
Pliki Cookies
 
Plik Cookies to niewielka ilość danych, które często zawierają anonimowy, unikalny identyfikator, który jest przesyłany do Pana/i przeglądarki internetowej z komputera strony internetowej i przechowywany na Pana/i komputerze. Każda strona internetowa może przesłać do przeglądarki swój własny plik, jeżeli przeglądarka na to zezwala. Ze względów bezpieczeństwa komputer umożliwia stronie internetowej dostęp wyłącznie do plików cookies, które zostały wcześniej przez nią przesłane, a NIE plików cookies przesłanych przez inne strony.
Istnieje możliwość konfiguracji komputera w taki sposób, aby możliwe było kontrolowanie plików cookies z odwiedzanych witryn - należy skontaktować się z lokalnym dostawcą IT.
 
Wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników
 
W każdym przypadku podania na stronie internetowej ROS jakichkolwiek danych osobowych/firmowych (np. imię i nazwisko i adres e-mail), mamy w stosunku do Pana/i zobowiązanie prawne dotyczące wykorzystywania tego rodzaju danych. Dane te będą potrzebne jedynie do poinformowania pozostałych członków oraz opinii publicznej, aby umożliwić zwrócenie się do potencjalnej osoby kontaktowej w firmie, co określono w celach strony internetowej.
 
Ogólnie wszelkie informacje przekazywane grupie ROS będą wykorzystywane wyłącznie przez grupę ROS i jej przedstawicieli, członków oraz dostawców usług. (Uwaga - członkowie postanowili udostępnić swoje publiczne dane biznesowe w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę). Pana/i dane zostaną ujawnione w sytuacji, kiedy będzie to wymagane przez prawo lub będzie to dozwolone przez prawo. Ponadto w sytuacji, jeżeli będzie Pan(i) publikować lub wysłać obraźliwe, niewłaściwe lub niepożądane treści w dowolnym miejscu na stronie internetowej ROS lub w inny sposób włączać się w niewłaściwe zachowanie na stronie internetowej, grupa ROS może wykorzystać wszelkie dostępne informacje o Panu/i, aby powstrzymać tego rodzaju zachowania.
 
Będziemy przechowywać Pana/i dane osobowe w swoich systemach, dopóki korzysta Pan(i) z wybranych usług, a następnie usuniemy je w przypadku, kiedy cel zostanie spełniony, a w przypadku członkostwa na stronie internetowej ROS, jeżeli będzie sobie Pan(i) życzyć, aby nie kontynuować rejestracji jako członek na stronie internetowej ROS. W przypadku przechowywania danych osobowych osób, które nie są jeszcze zarejestrowane, ale korzystają z innych usług na stronie stronie internetowej ROS (np. doradcy), informacje te będą przechowywane, dopóki są niezbędne dla zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania usługi. Zapewniamy, że wszelkie udostępnione dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny.
 
Dostęp do danych osobowych użytkowników
 
Przechowywane przez nas dane będą dostępne za pośrednictwem profilu logowania użytkownika i dane te będą zawsze aktualne.
 
Jak znaleźć i kontrolować pliki cookies
 
Jest to zależne od rodzaju używanej przeglądarki, np. Internet Explorer, Firefox.
Aby zobaczyć ?narzędzia? kontroli plików cookies, należy wybrać odpowiednie menu narzędzi internetu i dostosować opcje do własnych potrzeb ? w razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do swojego dostawcy IT.
 
Jak poznać, które z odwiedzonych stron używają plików cookies?
 
Jest to zależne od rodzaju używanej przeglądarki, np. Internet Explorer, Firefox.
Wyświetlanie plików cookies zależy od typu oraz wersji używanej przeglądarki.
Wiele przeglądarek zezwala na przeglądanie plików cookies za pomocą opcji narzędzi. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do osoby kontaktowej i/lub firmy oferującej wsparcie IT.
 
Jak wyświetlić kod cookies
 
Należy po prostu kliknąć na plik cookies i otworzyć go. Zostanie wyświetlony krótki ciąg tekstu i liczb. Cyfry to Pana/i karta identyfikacyjna, którą widzi wyłącznie serwer, który dostarczył plik cookies.
 
Wykaz plików cookies strony internetowej ROS
 
Strona internetowa ROS wykorzystuje tylko jeden plik cookies w celu zapewnienia normalnej zgodności.
 
Wykorzystywanie znaków i logo
Regulamin i zasady dot. logo
 
Jako zarejestrowany klient, podmiot lub osoba będzie upoważniona do wykorzystywania właściwego znaku (znaków) / logo (jednego lub kilku). Przed pobraniem swojego znaku (znaków) / logo (jednego lub kilku), - zob. stopka niniejszej strony, należy poświęcić czas, by przeczytać poniższy regulamin i zasady dotyczące wykorzystania właściwego (właściwych) znaku (znaków) / logo (jednego lub kilku).
 
Regulamin dot. logo i zasady korzystania
 
Ponieważ Pana/i organizacja posiada certyfikat / jest zarejestrowana, Pana/i przedsiębiorstwo ma prawo do prezentowania tego faktu za pomocą logo (jednego lub kilku) na papierze firmowym, na wizytówkach firmowych, wizytówkach, w ulotkach i materiałach marketingowych (w tym na stronie internetowej) itp., jeśli spełnione zostaną niniejsze wymagania.
 
Wybór logo (jednego lub kilku) będzie zależeć od:
 
a) Normy (norm) lub systemu (w dalszej części tekstu tylko norma lub system), na podstawie których Pana/i organizacja posiada certyfikat / jest zarejestrowana.
b) Preferencji Pana/i organizacji w zakresie designu i prezentacji.
 
Ogólnie wybór logo, które są do dyspozycji w zależności od znaku (np. certyfikowany przez ROS lub URS lub GRi) lub spółki ROS Group, np. Registrar of Skilled Persons (ROSP), jest następujący:
 
1. Logo znaku (np.. United Registrar of Systems Limited) - samo logo.
2. Logo, które ma symbolizować samą normę.
3. Logo United Registrar of Systems Limited z logo organu akredytującego, np. UKAS (logo ze znakiem zaznaczenia i koroną).
4. Logo United Registrar of Systems Limited - z logo w formie symbolu.
 
Uwaga: W przypadku niektórych systemów nie istnieje wybór czterech logo, np. Systemy nieakredytowane.
 
Przedstawiony zostanie tylko odnośnik do logo dla normy (norm), dla których Pana/i organizacja posiada certyfikat / jest zarejestrowana.
 
Jeżeli Pana/i certyfikat rejestracyjny ma logo UKAS Tick & Crown (proszę sprawdzić u podstawy certyfikatu), to Pana/i organizacja jest uprawniona do wykorzystywania któregokolwiek z odpowiednich logo, które przedstawiają markę UKAS Tick & Crown.
 
Jednakże, jeżeli Pana/i certyfikat nie posiada logo UKAS Tick & Crown, to nie wolno wykorzystać żadnego logo przedstawiającego markę Tick & Crown.
 
Należy pamiętać, że audytor (inspektor lub osoba oceniająca) jest zobowiązany przy każdej wizycie (lub ocenie) do kontroli wykorzystania logo, a w przypadku wykrycia wykorzystywania niepoprawnego logo lub wykorzystywania poprawnego logo w nieprawidłowy sposób, wniesiony zostanie zarzut dot. niezgodności z przepisami i zostanie Pan(i) poproszony/a o usunięcie logo i zaprzestanie jego wykorzystywania. Ponadto, w przypadku wykrycia niepoprawnych odniesień do statusu certyfikacji lub mylące wykorzystanie dokumentów certyfkacyjnych, logo lub wiadomości, grupa ROS może podjąć dalsze działania, w tym zawieszenie, cofnięcie certyfikacji, publikację przestępstwa, a w razie konieczności również postępowanie sądowe.
 
W przypadku wykorzystania logo (jednego lub kilku), należy pamiętać, że istnieją zasady/regulamin ich wykorzystania, który jest następujący:
 
Regulamin
 
(I) (a) Logo nie może być wykorzystywane na produktach lub na opakowaniach produktów widocznych dla odbiorcy
(b) Logo nie może być wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych, raportach kalibracyjnych lub sprawozdaniach z kontroli (jeżeli klient nie posiada certyfikatu ROSP - w razie wątpliwości należy zwrócić się do wybranego oddziału i zweryfikować konkretne kryteria).
 
(II) (a) Jedyny wyjątek od powyższego punktu (i) dotyczy rodzajów logo 1, 2 i 4 powyżej, pod warunkiem, że logo (jedno lub kilka) jest uzupełnione o wyraźne oświadczenie, które zawiera następujące proponowane sformułowanie. (Logo nie może nigdy występować samodzielnie i stwarzać wrażenia, że to produkt objęty jest certyfikatem / jest zatwierdzony).
np.: "?. Niniejsze logo potwierdza, że organizacja posiada wprowadzony system zarządzania w celu zapewnienia zgodności z normą systemową???"
 
(II) (b) Niedozwolone jest składanie jakichkolwiek mylących deklaracji dotyczących certyfikacji, a w przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji, należy zmienić wszystkie materiały promocyjne.
(II) (c) Nie wolno wykorzystywać ani pozwolić na wykorzystanie dokumentu certyfikacyjnego ani jakiejkolwiek jego części w mylący sposób, tj. logo (jednego lub kilku) można wykorzystywać wyłącznie w połączeniu z nazwą i miejscem uzyskania certyfikacji/rejestracji.
(II) (d) W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu (certyfikatów), należy zaprzestać wykorzystania wszelkich materiałów promocyjnych (w wersji papierowej i/lub elektronicznej), które zawierają jakiekolwiek odniesienia do certyfikacji.
(II) (e) Nadużycie znaku akredytacji i/lub logo certyfikacyjnego może być przyczyną cofnięcia Pana/i certyfikacji, co oznacza, że certyfikacja dotyczy wszystkich działań, które są poza zakresem certyfikacji.
 
(II) (f) Nie należy wykorzystywać swojego certyfikatu w sposób, który dyskredytuje grupę ROS i/lub system certyfikacji lub może doprowadzić do utraty zaufania publicznego.
 
(III) W przypadku logo typu 1, 2 i 4, logo może być dowolnej wielkości i koloru.
(IV) W przypadku logo typu 3 obowiązują następujące konkretne zasady dot. wykorzystania logo na podstawie właściwego organu akredytacyjnego:
 
W przypadku certyfikatów akredytacyjnych UKAS znak akredytacji powinien być prezentowany w następujący sposób:
 
a. W jednym kolorze, który powinien być w dominującym kolorze dokumentu.
b. W wielkości nie mniejszej niż 20 mm i znak nie powinien być większy od logo organu certyfikacyjnego (np. URS), wykorzystywanego w połączeniu z logo UKAS.
c. W taki sposób, aby nie dochodziło do wypełnienia.
d. Bez degradacji/zakłócenia rozmiaru logo.
e. Wśród przedstawionych wzorów znaku - znaków w przekreślonej postaci nie wolno wykorzystywać.
 
W przypadku certyfikatów akredytacyjnych NABCB znak akredytacji powinien być prezentowany w następujący sposób:
 
a. W szaro-czarnej kombinacji kolorów zgodnie z wzorem.
b. Wielkość znaku nie powinna być mniejsza niż 15 mm x 12 mm, a w przypadku reprodukcji w mniejszym rozmiarze ze względu na ograniczenia przestrzenne, logo musi być czytelne bez wypełnionej przestrzeni i liter i musi zachować te same proporcje wielkości.
 
(V) Można wykorzystywać tyle logo, do ilu posiadane jest prawo, jeżeli logo odnoszą się do certyfikowanej/rejestrowanej normy(certyfikowanych/rejestrowanych norm).
 
(VI) Wszelkie wykorzystywane logo muszą zawierać odniesienie do numeru certyfikatu w dolnej części logo, gdzie jest podany.
 
W przypadku certyfikatów akredytacyjnych DAC znak akredytacji powinien być prezentowany w następujący sposób:
 
Samochody firmowe:
 
Logo może być wykorzystywane na samochodzie firmowym (samochodach firmowych), należy jednak pamiętać, że nie wolno wykorzystywać żadnego logo, które ma w sobie logo organu akredytacyjnego (logo typu 3).
 
Wejdź do Logo:
 
Aby wejść do logos kliknij poniższy link i postępuj według instrukcji:

Numer Certyfikatu:

ТОВ "ЮНАЙТЕД РЕГІСТР ОФ СИСТЕМС УКРАЇНА"
вул. Водогінна 2, оф 221
79011, Львів

+38 067 364 52 00
+38 050 603 74 88
+38 032 244 48 80
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Lista cookies i możliwość ich wyłączenia jest dostępna w przeglądarce. Akceptuję, zamknij ostrzeżenie.